STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 2631/QĐ-BCT Quyết định điều chỉnh BQL Dự án TKNL trong công nghiệp tại VN 27/07/2018
2 2436/QĐ-CTN Quyết định về việc phê chuẩn Hiệp định vay, Hiệp định tài trợ cho Dự án VEEIE 27/11/2017
3 9680/VPCP-QHQT Công văn phê duyệt Khung chính sách tái định cư Dự án VEEIE 12/09/2017
4 Tín dụng số 6011-VN Hiệp định tài trợ giữa Chính phủ VN và Hiệp hội Phát triển quốc tế 18/08/2017
5 Khoản vay số 8739-VN Hiệp định vay giữa Chính phủ VN và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế 18/08/2017
6 1419/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt điều chỉnh Sổ tay hoạt động Dự án VEEIE vay vốn Ngân hàng Thế giới 21/04/2017
7 1433/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứ khả thi Dự án VEEIE vay vốn Ngân hàng Thế giới 21/04/2017
8 Văn kiện Văn kiện dự án 11/04/2017
9 427/QĐ-TTg Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án VEEIE 07/04/2017
10 2654/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Khung chính sách dân tộc thiểu số áo dụng cho Dự án VEEIE 28/06/2016
11 2655/QĐ-BCT Quyết định về việc phê duyệt Khung quản lý Môi trường Xã hội (ESMF) áp dụng cho Dự án VEEIE 28/06/2016