dự án tiết kiệm năng lượng cho ngành công nghiệp Việt Nam

Thứ hai, 22/07/2019 | 16:14 GMT+7

Thứ hai, 22/07/2019 | 16:14 GMT+7

Điều khoản trong Hợp đồng vay

• Điều khoản và Thời hạn vay
Một trong những mục tiêu chính của VEEIE là chuyển trách nhiệm cấp vốn thương mại và quyết định tín dụng từ chính phủ sang khu vực tư nhân, với sự tham gia hạn chế của MoIT và MOF vào việc xác định lãi suất vay. Những điều khoản và điều kiện vay cần được PFIs và doanh nghiệp vay vốn thương thảo theo như thực tiễn thương mại khi cho thành phần tư nhân vay. Khoản vay từ MOF xuống các PFIs có thời hạn 10 năm và đồng tiền vay bằng đô la Mỹ. Khoản vay từ PFIs xuống doanh nghiệp vay vốn cuối cùng có thể bằng đồng Việt Nam hoặc đô la Mỹ theo quy định của chính phủ, thời hạn vay do PFI và doanh nghiệp vay vốn cuối cùng thỏa thuận tùy thuộc vào loại dự án TKNL nhưng không được vượt quá 10 năm.
• Các yêu cầu khác
Các dự án TKNL hợp lệ để được cho vay lại nếu hợp đồng vay giữa IEs/ESCOs và PFIs bao gồm những điều khoản sau:
• Yêu cầu các IEs thực hiện và vận hành tiểu dự án theo RP, EP và EMP đã được phê duyệt bao gồm trách nhiệm đối với nhà thầu trong việc đáp ứng các yêu cầu của EMP;
• Yêu cầu các IEs cung cấp cho PFIs các thông tin cập nhật theo định kỳ hàng quý chi tiết về tiểu dự án;
• Tạo điều kiện cho PFI có được quyền từ IEs thông qua hình thức pháp lý phù hợp, bảo vệ lợi ích riêng của mình và của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng như của IBRD;
• Yêu cầu IEs vận hành và quản lý dự án TKNL theo tiêu chuẩn kỹ thuật, tài chính và quản lý được chấp thuận;
• Yêu cầu tất cả các hàng hóa, xây lắp và các dịch vụ khác được tài trợ từ khoản vay lại được mua sắm đấu thầu theo các yêu cầu nêu trong OM;
• Trao cho PFI quyền tự tiến hành hoặc cùng với MOIT và IBRD kiểm tra về các hàng hóa và hiện trường và các hồ sơ và thông tin hỗ trợ liên quan;
• Hợp đồng vay có bao gồm một điều khoản đình chỉ hoặc chấm dứt quyền của IE sử dụng khoản vay trong hợp đồng vay đó nếu dự án không tuân thủ các nghĩa vụ đề ra trong hợp đồng vay.
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 1
  • 1
  • 4