Tên tài liệu Sổ tay Hướng dẫn thực hiện Quỹ Chia sẻ rủi ro
Xem online Xem online
Tải về Tải về
Mô tả Sổ tay hướng dẫn thực hiện (OM) Quỹ Chia sẻ rủi ro (RSF) của Quỹ Khí hậu xanh (GCF) thuộc Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành Công nghiệp Việt Nam (“Dự án VSUEE” hoặc “Dự án”) mô tả việc sử dụng Quỹ Chia sẻ rủi ro và sẽ là hướng dẫn cho Đơn vị thực hiện chương trình (PIE) để thực hiện bảo lãnh RSF trong hỗ trợ đầu tư tiết kiệm năng lượng (EE) bao gồm sàng lọc Tiểu dự án hợp lệ, quy trình xem xét đánh giá, phê duyệt hồ sơ đăng ký bảo lãnh tín dụng RSF, cũng như các nghĩa vụ giám s
Cơ quan ban hành Bộ Công Thương Người ký VSUEE