STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về Xem online
1 1115/QĐ-BCT Quyết định phê duyệt văn kiện dự án VSUEE 03/05/2019
2 452/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng phê duyệt chủ trương thực hiện dự án VSUEE 23/04/2019